Salgs- og leveringsbetingelser

Kundeservice

Vi er klar til at hjælpe dig...
+45 7022 9999
kundeservice@topaper.dk

Erhvervsdrivende / Forbrugere

 


salgs- og leveringsbetingelser for ERHVERVSDRIVENDE

1. Anvendelsesområde

 • 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for samtlige tilbud, ordrebekræftelser, levering og ydelser, baseret på bestillinger fra vore kunder (herefter kaldet ”bestiller” via køb af varer på to-paper.dk.
 • 1.2 Bestillers forretningsbetingelser finder ikke anvendelse, selvom der ikke særskilt gøres indsigelse mod disse.
 • 1.3 Der indgås ordrebekræftelser med bestiller udelukkende på dansk eller engelsk.
 • 1.4 Aftale om køb på topaper.dk indgås med:

  Rosendahls A/S
  CVR. 37 12 09 28
  Oddesundvej 1
  6715 Esbjerg N
  (efterfølgende benævnt Rosendahls)
 • 1.5 Fravigelser, ændringer og yderligere indgåede aftaler til disse salgs- og leveringsbetingelser er kun gyldige, såfremt Rosendahls skriftlig har bekræftet disse.
 • 1.6 Aftaler er først bindende, når bestiller har modtaget en mail med ordrebekræftelse fra Rosendahls.

2. Ordregiver, fravigelse af betingelserne

 • 2.1 I forbindelse med aftaleindgåelsen er Rosendahls Kundeservice ikke berettiget til at indgå mundtlige aftaler med bestiller, der fraviger ordrebekræftelsen eller disse almindelige forretningsbetingelser.
 • 2.2 Det er udelukkende ordrebekræftelsen, der er indgået skriftligt per e-mail, inklusive nærværende almindelige forretningsbetingelser, der har gyldighed for det retlige forhold mellem Rosendahls og bestiller. Denne ordrebekræftelse indeholder en fuldstændig gengivelse af samtlige aftaler mellem Rosendahls og bestiller vedr. aftalens genstand. Mundtlige tilsagn fra Rosendahls side inden indgåelse af kontrakten er ikke juridisk bindende og mundtlige aftaler erstattes af den skriftlige ordrebekræftelse, såfremt det ikke udtrykkeligt fremgår, at de fortsat er gældende. Tilføjelser til og ændringer i ordrebekræftelse inklusive disse forretningsbetingelser skal foretages skriftligt for at opnå gyldighed.
 • 2.3 Ved ordrer med levering til tredjemand er det bestilleren, der anses for ordregiveren. Såfremt levering til tredjemand foretages til fordel for denne, eller såfremt leveringernes modtager på anden vis beriger sig selv ved at tage dem i sin besiddelse og fortsat at anvende dem, anses leveringens bestiller og modtager i fællesskab som ordregiver. Når en bestiller afgiver en sådan ordre, bekræfter han dermed stiltiende, at der foreligger samtykke hertil.
 • 2.4 Ved bestilling mod fakturaudstedelse til tredjemand, uanset om det sker i eget navn eller i en andet navn, anses bestiller og fakturamodtager i fællesskab som ordregiver. Efter fakturaudstedelsen betyder en senere ændring af fakturamodtager i henhold til bestillerens ønske, at denne fakturamodtager stiltiende bekræfter at hæfte for gælden. Når en bestiller afgiver en sådan ordre, bekræfter han dermed stiltiende, at fakturamodtagerens samtykke foreligger.
 • 2.5 Fravigelser, ændringer og tillægsaftaler til kontrakten har kun gyldighed, såfremt Rosendahls skriftligt bekræfter disse.

3. Fortrydelsesret

 • 3.1 For bestillere, der er erhvervsdrivende og indgår aftaler i forbindelse med deres erhvervsmæssige aktiviteter eller deres aktiviteter som selvstændig erhvervsdrivende, finder fortrydelsesretten ikke anvendelse.

4. Priser, betaling, sikkerhed

 • 4.1 Rosendahls priser indeholder emballering, forsendelse samt den lovpligtige moms. Bestiller skal afholde told og lignende afgifter.
 • 4.2 Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt mellem parterne, sker Rosendahls levering mod forudbetaling og mod betaling med kreditkortene Dankort, VISA-Dankort, MobilePay, Mastercard. Kreditkortgebyr andrager 2% af netto-vareprisen.
 • 4.4. Betaling kan for erhvervsdrivende ske via EAN-faktura eller via standard fakturaformat. Dette kræver at bestiller opretter sig som bruger på topaper.dk.
 • 4.5 Rosendahls forbeholder sig udtrykkeligt ret til at afvise betaling med check eller veksler.
 • 4.6 Betalingen anses for gennemført, når Rosendahls har mulighed for at råde over beløbet.
 • 4.7 Rosendahls kan kræve en passende forudbetaling eller sikkerhedsstillelse i form af forudbetaling ved samtlige ordrer.

5. Udførelse af ordren, frigivelse til produktion fra bestiller

 • 5.1 Data skal leveres i de af Rosendahls anviste datafilformater og med de af Rosendahls anviste printdata. I tilfælde af modtagelse af afvigende datafilformater kan Rosendahls ikke garantere bestiller en fejlfri ydelse, medmindre Rosendahls skriftligt har godkendt dette format. Bestiller hæfter i fuldt omfang for rigtigheden af disse data, også for det tilfælde, at der foreligger fejl i dataoverførslen eller mediet til lagring af data.
 • 5.2 Der påhviler ikke Rosendahls nogen undersøgelsespligt med hensyn til leverancer af enhver art fra bestillerens side eller fra en af bestilleren udpeget tredjemand – dette gælder også for medier til lagring af data og for overførte data.
 • 5.3 Det i pkt. 5.2 anførte gælder ikke i tilfælde af data, der åbenlyst er ubrugelige eller ikke læselige og i tilfælde af bestillers aftale med Rosendahls om et professionelt datatjek af de modtagne filer.
 • 5.4 Ved dataoverførsler skal bestiller inden afsendelse tage beskyttelsesprogrammer mod computervirus i brug, der svarer til den til enhver tid eksisterende nyeste tekniske viden. Databeskyttelsen er alene kundens ansvar. Rosendahls er berettigede til at lave kopier af kundens data.

6. Levering, leveringstid, delleverancer, force majeure

 • 6.1 Leveringen sker udelukkende i Danmark, med undtagelse af Grønland og Færøerne.
 • 6.2 Fristen, der er afgørende for bestemmelsen af forsendelsesdatoen, omfatter hverdage (mandag – fredag) og løber dagen efter modtagelsen af data, der er egnede til tryk, eller meddelelsen om, at data er klar til tryk, samt efter fuldstændig betaling af varen (inkl. moms). I tilfælde af forskudsbetaling er det afgørende, hvornår betalingen er modtaget på Rosendahls konto
 • 6.3 Rosendahls er berettigede til at sende delleverancer, såfremt der er tale om produkter, der er omfattet af en bestilling, men som kan bruges hver for sig. I et sådant tilfælde bærer Rosendahls omkostninger til eventuel yderligere forsendelse.
 • 6.4 Rosendahls hæfter ikke, såfremt leveringen bliver umulig eller forsinket, når dette skyldes force majeure eller andre ved aftaleindgåelsen ikke forudsigelige begivenheder, som Rosendahls ikke er herre over (f.eks. driftsafbrydelser af enhver art, vanskeligheder ved fremskaffelse af materiale eller strøm, transportforsinkelser, strejke, lovligt lockout, mangel på arbejdskraft, energi eller råstoffer, vanskeligheder ved fremskaffelse af nødvendige myndighedsgodkendelser, foranstaltninger fra myndigheders side, eller udeblevet, forkert eller forsinket leverance fra leverandører). Såfremt sådanne begivenheder fører til, at levering eller ydelser fra Rosendahls side bliver væsentlig vanskeligere eller helt umulige, og såfremt hindringen ikke kun er midlertidig, er bestiller berettiget til at hæve aftalen. Ved midlertidige hindringer forlænges leverings- eller ydelsesfrister eller leverings- eller ydelsesdatoer udskydes med den varighed, som hindringen står på, samt en passende opstartsfase. Såfremt det som følge af forsinkelsen ville være urimeligt for bestilleren at modtage leveringen eller ydelsen, kan bestilleren hæve aftalen via omgående skriftlig henvendelse til Rosendahls.
 • 6.5 Såfremt hindringen står på i mere end en måned, er bestilleren efter en rimelig tillægsfrist til opfyldelsen af kontrakten berettiget til at hæve den del af aftalen, som endnu ikke er opfyldt. I tilfælde af forlænget leveringstid, eller såfremt Rosendahls frigøres for forpligtelsen, kan bestiller ikke gøre erstatningskrav gældende. Rosendahls kan kun påberåbe sig de nævnte omstændigheder, såfremt Rosendahls omgående orienterer bestiller..

7. Ændringer i den bestilte ordre

 • 7.1 Såfremt bestiller efterfølgende, dvs. efter modtagelsen af ordrebekræftelse, foranlediger ændringer af ordren, bliver disse ændringer debiteret bestiller. Det anses også som ændring af ordren, når der foretages ændringer i ordredata (fakturamodtager, leveringsadresse, forsendelsesmåde, betalingsmåde og lignende). Der faktureres et fast beløb på DKK 250,00 (inkl. moms) for ændringer i henhold til bestillers ønske, såfremt der ikke skriftligt er aftalt andet.
 • 7.2 Ændringer i de af bestiller leverede eller overførte data og lignende forarbejder, foranlediget af bestiller, faktureres særskilt med kr. 485,00 pr. time incl. moms efter medgået tid. Bestiller kan ikke anmode om ændringer efter, at bestillers ordre er sendt til tryk.
 • 7.3 Rosendahls er berettigede, men ikke forpligtede, til at foretage nødvendige forarbejder især vedrørende de af bestillers leverede eller overførte data uden at konsultere bestiller, såfremt dette er i bestillers økonomiske interesse eller bidrager til overholdelsen af færdiggørelsesfristen.
 • 7.4 Såfremt bestillers data ikke er i overensstemmelse med Rosendahls retningslinjer – se linket ”Grafisk tjekliste” på sitet - og der i forbindelse med tilpasning af data til tryk opstår fejl i det færdige produkt, hæfter Rosendahls ikke herfor. Bestiller erklærer udtrykkeligt, at disse arbejder foretages for bestillers regning og risiko. Sådanne arbejder faktureres med kr. 485,00 pr. time incl. moms efter den medgået tid, der har været nødvendigt i det pågældende tilfælde.
 • 7.5 Har bestiller brug for hjælp til at gennemføre en bestilling, er bestiller velkommen til at sende Rosendahls en mail via menupunktet ”Kontakt”. Alternativt kan bestiller i tidsrummet kl. 08.00-16.00 (fredag kl. 08.00-15.30) ringe på tlf. 70 22 99 99.

8. Annullering

 • 8.1 Annullering af en bestilt ordre er kun mulig, inden bestiller har klikket på ”Godkend” på den enkelte bestilling. Annullering af ordrer efter bestillers godkendelse og ordren er sat i produktion er udelukket.
 • 8.2 Enkelte bestillinger i indkøbskurven kan ikke annulleres. Det er kun muligt at annullere hele indkøbskurven.

9. Forsendelse, risikoovergang

 • 9.1 Medmindre andet er udtrykkeligt aftalt, træffer Rosendahls beslutning vedr. hensigtsmæssig forsendelsesmåde og transportvirksomhed efter et rimeligt skøn.
 • 9.2 Risikoovergang til kunden sker senest på tidspunktet for overdragelsen af leverancen (d.v.s. begyndelsestidspunktet for læsning af produkterne) til transportøren, fragtføreren eller en anden person, som er udpeget til at udføre forsendelsen. Dette gælder også for delleverancer og for det tilfælde, at Rosendahls har påtaget sig andre ydelser. Bliver leveringen eller overdragelsen forsinket som følge af bestillers ønske eller som følge af en omstændighed, som bestiller er ansvarlig for, sker risikoovergangen til bestiller på tidspunktet for meddelelsen, at produkterne er klar til forsendelse. Efter tidspunktet for risikoovergangen betaler bestiller for lagring af produkterne. Såfremt produkterne lagres hos Rosendahls, andrager oplagrings-omkostningerne 1% af fakturabeløbet for de lagrede produkter for hver forløbne uge. Der tages forbehold for at gøre yderligere eller mindre oplagringsomkostninger gældende og for at dokumentere disse.

10. Ansvar for materielle og retlige mangler

 • 10.1 Bestiller skal i alle tilfælde omgående foretage en undersøgelse af, hvorvidt varen er i overensstemmelse med aftalen. Risikoen for eventuelle fejl overgår til bestiller på tidspunktet hvor bestiller har klikket ”Godkend”, medmindre der er tale om fejl, der først er opstået eller først kan opdages under færdiggørelsesprocessen, der finder sted efter bestiller har klikket ”Godkend”. Det samme er gældende for alle øvrige erklæringer fra bestillers side om, at opgaven er klar til tryk / færdiggørelse.
 • 10.2 Bestiller skal omgående efter leveringen foretage en omhyggelig undersøgelse af det leverede. Det leverede anses for at være godkendt af kunden, såfremt Rosendahls ikke modtager en reklamation vedrørende åbenlyse mangler eller mangler, der har kunnet opdages ved en omhyggelig undersøgelse, inden for 7 hverdage efter leveringen eller i andre tilfælde inden 7 hverdage fra tidspunktet for opdagelsen af manglen eller fra ethvert tidligere tidspunkt, hvor bestiller har kunnet opdage manglen ved en normal anvendelse af det leverede uden nærmere undersøgelse. Ønsker bestiller at reklamere over et produkt, skal der rettes henvendelse til:

 • Rosendahls Kundeservice
  Tlf. 70 20 99 99
  E-mail: kundeservice@topaper.dk

 • 10.3 Undersøgelsespligten gælder også for produkter fremstillet i forbindelse med de forarbejder og mellemprodukter, der fremsendes med henblik på korrektur.
 • 10.4 Hvis der er en ikke uvæsentlig materiel mangel ved det leverede, er Rosendahls berettiget til at vælge mellem afhjælpning eller omlevering. Såfremt en eller begge disse måder at afhjælpe mangler på er umulige eller urimelige, er Rosendahls berettigede til at afvise dem. Rosendahls kan nægte afhjælpning, såfremt bestiller endnu ikke har opfyldt sin betalingsforpligtelse over for Rosendahls i et omfang, der dækker den mangelfrie del af ydelsen.
 • 10.5 På Rosendahls anmodning skal den defekte vare returneres. Varer der returneres, uden at der er blevet betalt for transporten, modtages ikke.
Varen returneres til:
Rosendahls A/S
Vandtårnsvej 83A
2860 Søborg
Att.: Kundeservice

 • 10.6 Rosendahls dækker direkte omkostninger i forbindelse med afhjælpningen, herunder udgifter til transport (den billigste forsendelsesmåde), Rosendahls arbejdskraft og materialer. Rosendahls dækker ikke ekstraomkostninger, der opstår i forbindelse med overførslen af varen til et andet sted end opfyldelsesstedet.
 • 10.7 Såfremt afhjælpningen i henhold til afsnit 11.4 mislykkes, eller såfremt det er urimeligt for bestiller at acceptere denne, eller såfremt Rosendahls afviser at udføre denne, er bestiller i overensstemmelse med gældende ret berettiget til at ophæve aftalen, kræve afslag eller erstatning for direkte dokumenterede tab. Øvrige fordringer fra kundens side – uanset på hvilket retsligt grundlag disse fremsættes – er udelukket eller begrænset i henhold til afsnit 13.
 • 10.8 Reklamationsfristen er 12 måneder fra tidspunktet for leveringen; såfremt det er nødvendigt med en godkendelse af varen, fra tidspunktet for godkendelsen.
 • 10.9 Undersøgelsespligten gælder også for produkter fremstillet i forbindelse med de forarbejder og mellemprodukter, der fremsendes med henblik på korrektur.

11. Produktionsspecifikke karakteristika, reklamationer

 • 11.1 Ved samtlige produktionsprocesser kan der ikke reklameres over mindre afvigelser fra originalen.
  Dette gælder i særdeles i følgende tilfælde:
  - mindre farvevariationer mellem to eller flere ordrer,
  - mindre farvevariationer i forhold til en tidligere ordre,
  - mindre farvevariationer mellem enkelte ark vedrørende den samme ordre, mindre variationer i klippe- eller foldekanterne (= afvigelser fra slutformatet); især i tilfælde af brochurer med klammehæftning, helbindsbøger eller spiralindbinding med op til 2 mm i forhold til det lukkede slutformat.
  - mindre farvevariationer mellem de indre indhold og omslag i tilfælde af brochurer med omslag.
  - mindre niveauforskel (op til 0,3 mm) af den partielle UV-lak, relieflakken, eller foliepræg i forhold til det trykte motiv.
 • 11.2 Det samme gælder for sammenligningen mellem øvrige godkendelsestyper (f.eks. proofs, prøvetryk, printede data, også selv om disse er fremstillet af Rosendahls.
 • 11.3 Af produktionstekniske grunde kan der ikke tages hensyn til papirets baneretning. Såfremt der i forbindelse hermed opstår små revner ved falsning og mindre variationer i produktets fasthed eller stivhed, skal kunden acceptere disse, og de kan ikke give anledning til reklamation.
 • 11.4 Ved forsendelse til en eller flere leveringsadresser gælder: Der kan ikke reklameres over mindre afvigelser i den leverede mængde (op til 5 % mindre eller mere af den bestilte vare).

12) Bestillers ophævelse af aftalen og Rosendahls ansvar i øvrigt.

 • 12.1 Bestillers lovbestemte ophævelsesret skal – bortset fra de tilfælde, der er omfattet af pkt. 11 – hverken udelukkes eller begrænses. På samme måde skal Rosendahls lovbestemte eller kontraktlige rettigheder og krav hverken udelukkes eller begrænses.
 • 12.2 Rosendahls hæfter uindskrænket kun for forsætlighed og grov uagtsomhed (herunder forsætlighed og grov uagtsomhed, udvist af vores juridiske repræsentanter og medhjælpere) samt for skader på liv, krop og sundhed, der beror på uagtsom pligtforsømmelse fra vores side eller fra vores juridiske repræsentanters eller medhjælperes side. Rosendahls hæfter ligeledes uindskrænket for afgivelsen af garantier og forsikringer, såfremt vi som følge af en mangel, omfattet af disse garantier og forsikringer, kan drages til ansvar. Endvidere gælder der ingen begrænsning af ansvaret i henhold til lovgivningen om produktansvar.
 • 12.3 I forhold til øvrige former for misligholdelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser er det Rosendahls påhvilende ansvar begrænset til en forudsigelig skade, der typisk kan ske ved et kontraktforhold, omfattet af disse betingelser.
 • 12.4 I alle øvrige tilfælde er ethvert ansvar – uanset hvilken retlig begrundelse der gøres gældende (især krav ifølge misligholdelse af primære eller sekundære kontraktlige forpligtelser, skadevoldende handlinger samt øvrigt ansvar uden for kontraktforhold) – udelukket.
 • 12.5 De samme udelukkelser, begrænsninger og undtagelser heraf gælder for krav vedr. culpøs adfærd i forbindelse med aftaleindgåelsen.
 • 12.6 Udelukkelse eller begrænsning af Rosendahls ansvar er ligeledes gældende for Rosendahls juridiske repræsentanter og medhjælpere.
 • 12.7 Primære forpligtelser er væsentlige kontraktlige forpligtelser, dvs. forpligtelser, der er karakteristiske for aftalen, og som aftaleparten bør kunne stole på; der er derfor tale om de væsentlige rettigheder og pligter, som udgør forudsætningerne for opfyldelsen af aftalen og er uundværlige med hensyn til opnåelsen af aftales formål.
 • 12.8 Ingen af de foranstående bestemmelser har til formål at ændre reglerne om bevisbyrdens fordeling ifølge lov eller retspraksis.

13. Modregning, tilbageholdelse og overdragelse

 • 13.1 Bestiller må kun modregne egne fordringer mod Rosendahls fordringer, såfremt bestillers modkrav er ubestridte og fastslået med endelig retskraft. Bestiller er imidlertid berettiget til at foretage tilbageholdelse på grund af modkrav, der er opstået i samme aftaleforhold.
 • 13.2 Overdragelse af kundens fordring mod Rosendahls er ikke tilladt.

14. Elektronisk faktura

 • 14.1 Bestiller erklærer sig indforstået med, at Rosendahls faktura fremsendes elektronisk

15. Elektronisk regning, ændring af regninger

 • 15.1 De fakturaer, som Rosendahls skriver, bliver skrevet med forbehold for evt. fejl. Det er muligt for Rosendahls at skrive en ny, korrigeret faktura indtil senest seks uger efter modtagelsen af faktura hos bestiller. Over for Rosendahls skal bestiller gøre ændringen skriftligt gældende og angive de punkter på fakturaen, som bestiller ikke er enig med, inden for fristen på seks uger. Seks uger efter modtagelsen af faktura hos bestiller regnes faktura som accepteret af bestiller. En ændring af faktura efter denne frist er ikke længere mulig. Det gælder også for ønskede ændringer af fakturaens modtager eller faktureringsadressen. Fristen på seks uger berører ikke pligten til betaling eller pligten til at klage over mangler inden for den kortere frist, der er fastlagt i disse generelle handelsbetingelser.

16. Ejendomsretten til mellemmateriale

 • 16.1 Ejendomsretten til mellemmaterialer tilkommer Rosendahls, med mindre andet er aftalt.

17. Data, medier til lagring af data

 • 17.1 Produkter, der tilhører bestiller, især data og medier til lagring af data, arkiveres af Rosendahls efter tidspunktet for udleveringen af slutproduktet til kunden men kun efter udtrykkelig aftale og mod omkostningsgodtgørelse. Såfremt de nævnte genstande skal forsikres, er det bestillers ansvar at sørge herfor, såfremt andet ikke er aftalt.
 • 17.2 Data lagret på CD/DVD samt øvrige ordredokumenter tilbagesendes ikke.

18. Tredjemands rettigheder, ansvarsfritagelse

 • 18.1 Bestiller indestår for, at trykforlæg (især billed- og tekstfiler), indhold og materiale, der fremsendes til Rosendahls, ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder ophavs- eller varemærkerettigheder eller øvrige hermed beslægtede rettigheder, almindelige personlige rettigheder eller andre rettigheder.
 • 18.2 Bestiller bekræfter, at han/hun er ejer af retten til reproduktion og kopiering af de indsendte data.
 • 18.3 Bestiller skal skadesløs holde Rosendahls for ethvert krav fra tredjemand og forpligter sig til at yde os erstatning for enhver skade, som Rosendahls måtte blive påført som følge heraf, herunder at yde erstatning for evt. sagsomkostninger i forbindelse med en retssag (advokatomkostninger og retsgebyrer).

19. Gældende lov og værneting

 • 19.1 For den mellem Rosendahls og bestiller indgåede aftale gælder dansk lov.
 • 19.2 FN-konventionen om aftaler om internationale køb af 11. april 1980 (CISG) gælder ikke for aftaleforholdet.
 • 19.3 Såfremt bestiller er erhvervsdrivende, en offentligretlig juridisk person eller en offentligretlig særformue, afgøres alle tvister mellem parterne vedrørende det pågældende aftaleforhold ved de almindelig domstole med Københavns Byret som rette værneting. I alle øvrige tilfælde kan Rosendahls eller bestiller indlevere stævning ved enhver ifølge lovgivning kompetent domstol.
 • 19.4 Såfremt en bestemmelse i disse almindelige forretningsbetingelser eller en bestemmelse i øvrige aftaler skulle være eller blive ugyldig, vil dette ikke have nogen indflydelse på de øvrige bestemmelsers eller aftalers gyldighed.

20. Købeloven

 • 20.1 Dansk lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.
 • 20.2 En tvist kan også forsøges løst ved syn og skøn. Her skal parterne i enighed udpege en syn- og skønsmand.

 


salgs- og leveringsbetingelser for forbrugere

 

1. Anvendelsesområde

1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for køb af varer på to-paper.dk.

1.2 Aftale om køb på topaper.dk indgås med:


Rosendahls A/S
CVR. 37 12 09 28
Oddesundvej 1
6715 Esbjerg N
efterfølgende benævnt Rosendahls)

1.3 Ændringer til disse salgs- og leveringsbetingelser er kun gyldige, såfremt Rosendahls skriftligt har bekræftet disse.

1.4 Aftaler er først bindende, når bestiller har gennemført bestillingen og modtaget en mail med ordrebekræftelse fra Rosendahls. 

2. Betaling

2.1 Vores priser er angivet i danske kroner inkl. standard forsendelse, emballering og moms.

2.2 Vi modtager betaling med Dankort, VISA-Dankort, MobilePay, MasterCard. Du kan også betale ved bankoverførsel til vores bankforbindelse. 
2.3 Beløb trækkes når produktionen påbegyndes, da der er tale om varer, som er fremstillet efter bestillers specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg.

2.4 Hvis bestiller vælger betaling ved bankoverførsel, sender vi oplysninger om vores bankforbindelse til bestiller sammen med ordrebekræftelsen. Så snart Rosendahls har modtaget bestillers betaling (oplys venligst ordrenummer uden mellemrum og specialtegn som reference for overførslen), produceres ordren og Rosendahls sender bestillers ordre. Det tager typisk 2 til 3 hverdage, inden betaling når frem til os.

Vi giver dig besked pr. e-mail, når betaling er modtaget.

2.5 Rosendahls krypterer alle bestillers kortoplysninger med SSL-protokollen (Secure Sockets Layer), således at kundens oplysninger beskyttes mod uvedkommende interesser under transaktionen med NETS. Det bemærkes, at Rosendahls anvendelse af SSL-protokollen opfylder alle sikkerhedskrav, som stilles af NETS.

3. Levering

3.1 Rosendahls leverer varen som oplyst af os i forbindelse med det specifikke produkt. Varer, som er fremstillet efter bestillers specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg, leveres efter køb og forudsat vi har modtaget de nødvendige data til tryk samt betaling. 
3.2 Rosendahls er berettigede til at sende delleverancer, såfremt der er tale om produkter, der er omfattet af en bestilling, men som kan bruges hver for sig. I et sådant tilfælde bærer Rosendahls eventuelle yderligere omkostninger til forsendelse.
3.3 Varer købt hos Rosendahls vil som udgangspunkt blive leveret inden for 3-10 dage afhængig af type af produkt. I tilfælde af forsinkelse der skyldes Rosendahls forhold, vil bestiller bliver underrettet herom.

3.4 Varer leveres til adresser i Danmark, dog ikke Grønland og Færøerne. Alle varer vil blive fremsendt med anerkendte internationale transportører.

4. Priser

4.1 Alle priser er inkl. moms og levering til 1 adresse i Danmark, medmindre andet udtrykkeligt anføres.

5) Fortrydelsesret

5.1 Fortrydelsesretten finder ikke anvendelse i forhold til varer bestilt på to-paper.dk, da alle varer bliver fremstillet efter bestillers specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg.

6) Udførelse af ordren, frigivelse til produktion fra bestiller

6.1 Data skal leveres i de af Rosendahls anviste datafilformater og med de af Rosendahls anviste printdata. I tilfælde af modtagelse af afvigende datafilformater kan Rosendahls ikke garantere bestiller en fejlfri ydelse, medmindre Rosendahls skriftligt har godkendt dette format. Bestiller hæfter i fuldt omfang for rigtigheden af disse data, også for det tilfælde, at der foreligger fejl i dataoverførslen eller mediet til lagring af data.
6.2 Der påhviler ikke Rosendahls nogen undersøgelsespligt med hensyn til leverancer af enhver art fra bestillerens side eller fra en af bestilleren udpeget tredjemand – dette gælder også for medier til lagring af data og for overførte data.

6.3 Det i pkt. 6.2 anførte gælder ikke i tilfælde af data, der åbenlyst er ubrugelige eller ikke læselige og i tilfælde af bestillers aftale med Rosendahls om et professionelt datatjek af de modtagne filer.

6.4 Ved dataoverførsler skal bestiller inden afsendelse tage beskyttelsesprogrammer mod computervirus i brug, der svarer til den til enhver tid eksisterende nyeste tekniske viden. Databeskyttelsen er alene kundens ansvar. Rosendahls er berettigede til at lave kopier af kundens data.

7) Ændringer i den bestilte ordre 

7.1 Såfremt bestiller efter modtagelsen af ordrebekræftelse, foranlediger ændringer af ordren, bliver disse ændringer debiteret bestiller. Det anses også som ændring af ordren, når der foretages ændringer i ordredata (fakturamodtager, leveringsadresse, forsendelsesmåde, betalingsmåde og lignende). Der faktureres et fast beløb på DKK 250,00 (inkl. moms) for ændringer i henhold til bestillers ønske, såfremt der ikke skriftligt er aftalt andet.
7.2 Ændringer af leverede eller overførte data og lignende forarbejder, foranlediget af bestiller, faktureres særskilt med kr. 485,00 pr. time inkl. moms efter medgået tid. Bestiller kan ikke anmode om ændringer efter, at bestillers ordre er sendt til tryk.
7.3 Rosendahls er berettigede, men ikke forpligtede, til at foretage nødvendige forarbejder især vedrørende de af bestillers leverede eller overførte data uden at konsultere bestiller, såfremt dette er i bestillers økonomiske interesse eller bidrager til overholdelsen af færdiggørelsesfristen.
7.4 Såfremt bestillers data ikke er i overensstemmelse med vores retningslinjer – se linket ”Grafisk tjekliste” på topaper.dk – og der i forbindelse med tilpasning af data til tryk opstår fejl i det færdige produkt, hæfter Rosendahls ikke herfor. Bestiller erklærer udtrykkeligt, at disse arbejder foretages for bestillers risiko. Sådanne arbejder bliver faktureret med kr. 485,00 pr. time efter den medgået tid, der har været nødvendigt i det pågældende tilfælde.
7.5 Har bestiller brug for hjælp til at gennemføre en bestilling, er bestiller velkommen til at sende os en mail via menupunktet ”Kontakt”. Alternativt kan bestiller ringe til os i tidsrummer kl. 08.00-16.00 (fredag kl. 08.00-15.30) på tlf. 70 22 99 99.

8) Annullering 

8.1 Annullering af en bestilt ordre er kun mulig, inden bestiller har klikket på ”Godkend” til ordren. Annullering af ordrer efter bestillers godkendelse og ordren er sat i produktion er udelukket.
8.2 Enkelte bestillinger i indkøbskurven kan ikke annulleres. Det er kun muligt at annullere hele indkøbskurven.

9) Reklamation og varereturnering

9.1 Rosendahls yder 2 års reklamationsret i henhold til købelovens § 83. Såfremt kunden anser den pågældende vare for at lide af en eller flere mangler, skal kunden reklamere til Rosendahls inden rimelig tid efter, at kunden har – eller burde have – opdaget den pågældende mangel. Reklamationer kan rettes til:

Rosendahls Kundeservice
Tlf. 70 20 99 99
E-mail: kundeservice@topaper.dk

Efter henvendelse om reklamation, bedes bestiller endvidere indsende den købte vare til:

Rosendahls A/S
Vandtårnsvej 83A
2860 Søborg
Att.: Kundeservice


9.2 Bestillers omkostning til returnering af den købte vare, afholdes af bestiller.

10) Produktionsspecifikke karakteristika, reklamationer

 
10.1 Ved samtlige produktionsprocesser kan der ikke reklameres over mindre afvigelser fra originalen. 
Dette gælder i særdeles i følgende tilfælde: 
Mindre farvevariationer mellem to eller flere ordrer,

Mindre farvevariationer i forhold til en tidligere ordre,

Mindre farvevariationer mellem enkelte ark vedrørende den samme ordre, mindre variationer i klippe- eller foldekanterne (= afvigelser fra slutformatet); især i tilfælde af brochurer med klammehæftning, helbindsbøger eller spiralindbinding med op til 2 mm i forhold til det lukkede slutformat.

 

Mindre farvevariationer mellem de indre indhold og omslag i tilfælde af brochurer med omslag

Mindre niveauforskel (op til 0,3 mm) af den partielle UV-lak, relieflakken, eller foliepræg i forhold til det trykte motiv.

10.2 Det samme gælder for sammenligningen mellem øvrige godkendelsestyper (f.eks. proofs, prøvetryk, printede data, også selv om disse er fremstillet af Rosendahls.
10.3 Af produktionstekniske grunde kan der ikke tages hensyn til papirets baneretning. Såfremt der i forbindelse hermed opstår små revner ved falsning og mindre variationer i produktets fasthed eller stivhed, skal kunden acceptere disse, og de kan ikke give anledning til reklamation.
10.4 Ved forsendelse til en eller flere leveringsadresser gælder:
Der kan ikke reklameres over mindre afvigelser i den leverede mængde (op til 5% mindre eller mere af den bestilte vare).

11) Data, medier til lagring af data 

11.1 Produkter, der tilhører bestiller, især data og medier til lagring af data, arkiveres af os efter tidspunktet for udleveringen af slutproduktet til kunden kun efter udtrykkelig aftale og mod omkostningsgodtgørelse. Såfremt de nævnte genstande skal forsikres, er det kundens ansvar at sørge herfor, såfremt andet ikke er aftalt.
11.2 Data lagret på CD/DVD samt øvrige ordredokumenter tilbagesendes ikke.

12) Tredjemands rettigheder, ansvarsfritagelse 

12.1 Bestiller indestår for, at trykforlæg (især billed- og tekstfiler), indhold og materiale, der fremsendes til Rosendahls, ikke krænker tredjemands rettigheder, herunder ophavs- eller varemærkerettigheder.
12.2 Bestiller skal skadesløsholde Rosendahls for ethvert krav fra tredjemand og forpligter sig til at yde os erstatning for enhver skade, som Rosendahls måtte blive påført som følge heraf, herunder at yde erstatning for evt. sagsomkostninger i forbindelse med en retssag (advokatomkostninger og retsgebyrer).

13) Oplysning om klagemuligheder

13.1 En klage over en vare købt på topaper.dk kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Bestiller kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.
13.2 EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særligt relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: www.ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af klage skal du angive vores e-mail adresse: kundeservice@topaper.dk

14) Prisgaranti

Sikrer at du altid finder laveste pris hos topaper.dk.

Handling og konsekvens
Støder du - mod forventning - på en lavere pris hos en konkurrent, matcher vi straks prisen. Der skal være tale om sammenlignelige tryksager. En tryksag trykt på 120g papir kan derfor ikke sammenlignes med en tryksag på 300g papir. OG pas på med sammenligne med "gratis-tilbud", da disse næsten altid er umulige at bestille uden at der påløber en række gebyrer.

Forbehold
Prisgarantien gælder alle 4-farvede tryksager i oplag under 5.000 stk svarende til 95 % af alle vores tryksager. Bemærk, at der skal være tale om et dansk trykkeri, da vi ikke sammenligner med udlandet, fx. Kina.

Sådan gør du
Send en kopi af det bedre tilbud til vores ekspertteam. Er tilbudet fundet på nettet, kan du fremsende screenshot. Herefter vender vi hurtigt tilbage.

15) Gældende lov og værneting

15.1 Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale og en eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.

16) Cookies

16.1 Som led i driften af topaper.dk benytter vi os af log-statistik og cookies.
16.2 Rosendahls anvender cookies i forbindelse med at føre statistik over, hvor mange og hvordan vores brugere anvender hjemmesiden. Dette er bl.a. for at skabe et overblik og kunne forbedre hjemmesiden og øge brugervenlighed og tilfredshed. Desuden anvendes cookies i forbindelse med formular og bestillinger for at kunne gemme oplysninger, der indtastes.
16.3 På Rosendahls websteder bruger vi statistikværktøjet Google Analytics til at følge besøgendes brug af siderne. Google Analytics lægger cookies på din computer, når du besøger et af Rosendahls hostede websteder. De oplysninger, som cookien indsamler om din brug af webstedet gemmes på Googles servere. Google bruger oplysningerne til at:
- Evaluere bestillers brug af webstedet
- Udarbejde rapporter om aktiviteten på webstedet
- Yde andre tjenester i tilknytning til aktiviteten på webstedet og brugen af internettet.
Google kan også videregive oplysningerne til tredjemand, hvis loven kræver det, eller hvis tredjemand behandler oplysningerne på Googles vegne.
Du kan læse mere om Googles brug af cookies her: https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies?hl=da
16.4 Bestiller kan indstille din browser, så der ikke gemmes cookies på din computer. Vær dog opmærksom på, at uden cookies, kan du måske ikke bruge alle webstedets funktioner.
16.5 Når bestiller bevæger dig ind på sitet, indhentes der samtykke for accept for Rosendahls brug af cookies.

17) Force majeure

17.1 I tilfælde af force majeure-begivenheder såsom krig, brand eller andre hindringer uden for Rosendahls kontrol, forbeholder Rosendahls sig retten til at annullere kundens ordre mod refusion af kundens betaling.

 Revideret 27.06.2018 for topaper.dk ver. 8

Liste over "cookies" på sitet:

Tabellen nedenfor viser de "cookies" vi gemmer samt beskrivelse af dem.

COOKIE navn COOKIE beskrivelse
CART Tilknytningen til din indkøbskurv.
CATEGORY_INFO Gemmer kategoriinformationerne, så siderne indlæses hurtigere.
CURRENCY Din foretrukne valuta.
CUSTOMER Krypteret version af dit kundenummer.
CUSTOMER_AUTH Hvis du er logget ind.
CUSTOMER_INFO Krypteret version af den kundegruppe du tilhører.
CUSTOMER_SEGMENT_IDS Gemmer Kunde Segment ID.
EXTERNAL_NO_CACHE Kontrollerer om din browser cache er aktiveret.
FRONTEND Dit sesssion ID på serveren.
GUEST-VIEW Tillader gæster at rette/ændre deres ordrer.
LAST_CATEGORY Den sidste kategori du har besøgt.
LAST_PRODUCT De seneste produkter du har set.
NEWMESSAGE Fortæller at der er modtaget en ny besked.
NO_CACHE Indikerer om det er tilladt at bruge cache.
PERSISTENT_SHOPPING_CART Gemmer din indkøbskurv.
STF Informationer om produkter du har e-mailet til en ven.
STORE Dit foretrukne sprog på hjemmesiden.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Kontrollerer om du har accepteret cookies.
VIEWED_PRODUCT_IDS Gemmer information om de produkter du for nylig har set.